Ordnings- och trivselregler

Styrelsens uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att verkställa föreningens stämmobeslut och ansvara förden löpande förvaltningen. I den löpande förvaltningen ingår ordnings- och trivselfrågor.

Alla bostadsrättsinnehavare ansvarar för ordning och medverkar till att skapa trivsel. Styrelsen har beslutat om våra ordnings- och trivselfrågor som är till för vår gemensamma trevnad.

Ordningsreglerna gäller alla bostadsrättsinnehavare och dess familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i din lägenhet. Reglerna gäller även hyresgäster som hyr din lägenhet i andra hand. Du har inte bara nyttjanderätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen, dess medlemmar och hyresgäster.

Om reglerna inte följs åtgärdar styrelsen detta genom att kontakta aktuell medlem för rättelse. Om medlem inte följer styrelsens uppmaning till rättelse kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om medlem kan bo kvar i föreningen och styrelsen kan då enligt våra stadgar, varsla och säga upp en bostadsrätt i Brf Corner House.

Utöver dessa ordnings- och trivselregler gäller föreningens stadgar.

Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Alla kostnader och underhåll betalas av oss alla gemensamt. Var särskilt aktsam om du transporterar skrymmande gods i hissarna.

Kostnader för värme och el i allmänna utrymmen betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

Om det inträffar fel i huset kontakta fastighetsförvaltaren info@aphos.se eller via telenr. 08-6040259.se anslag i trapphuset eller på vår hemsida.

Säkerhet

För att öka tryggheten kan det vara bra att lära känna sina grannar till namn och utseende och tala gärna om för dina grannar om du är bortrest en längre tid och hur du kan nås. Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden. Var försiktig med eld. Din lägenhet skall enligt lag vara utrustad med en fungerande brandvarnare. Du ansvarar själv för byte av batteri.

Du får inte grilla med kolgrillar på balkongen och med hänsyn till risk för brand så får tobaksröking inte ske i allmänna utrymmen, såsom trapphus, hissar, källare, cykel- och barnvagnsgarage, bilgarage. Många personer är också överkänsliga, allergiska mot tobaksrök så vänligen beakta detta om du röker ute på din balkong. Det är absolut förbjudet att slänga fimpar från balkongerna.

Brand- utrymningssäkerheten regleras av brandskyddslagen. Enligt lagen får du inte förvara ex. cyklar, barnvagnar m.fl. saker i trapphuset vilket är en stor risk vid utrymning när brandkår och ambulanspersonal ska utföra sina uppgifter. Du får inte heller förvara brandfarliga och explosiva ämnen i källare, lägenhet eller på balkongen. Var försiktig med levande ljus, håll dem under uppsikt och släck dem när du lämnar hemmet. Kontrollera regelbundet att din brand- varnare fungerar.

Persienner och markiser

Särskilda föreskrifter gäller för montering av solskydd. Persienner som monteras mellan glas måste vara i vit kulör, mörk färg innebär att så hög temperatur uppstår så att glas kan komma att spricka. Sprickor av sådan orsak ersätts ej av garantin.

Policy för markismontering finns på vår hemsida. Se flik FASTIGHETEN >> Persienner och markiser för mer information.

Balkonger och uteplatser

Blommor på balkongen är trevligt och vackert, men tänk på att blomsterlådorna skall hängas på räckets insida, därmed elimineras riskerna om lådan skulle falla ned. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under.

Du som bostadsrättsinnehavare har ansvar för tillsyn och skötsel av din balkongMed skötsel menas rengöring, samt att vintertid hålla fasaden fri från snö. Var väldigt försiktig om du skottar snö från balkongen se till att ha någon vakt på marken så att ingen blir skadad av snön från din snöskottning. Föreningen ansvarar i sin tur för underhållet av balkongen inklusive balkongräcke och alla balkong- och fasadytor i anslutning till balkongen samt betong golvet och original underlaget på uteplatser.

Observera: Om du vill montera eller fästa någonting i räcke eller fasad behöver du styrelsens godkännande. Det är inte tillåtet att borra i putsfasaden.

Visa hänsyn till dina grannar om du eller dina gäster röker på balkongen/uteplatsen, då röken sprider sig och kan störa. Att kasta fimpar från balkongen är absolut förbjudet.

Grillning på balkong är tillåtet så länge du inte stör dina grannar, och då endast med el- eller gasolgrill. Grillning med kol alt. briketter är inte tillåtet. Grillning får inte ske nära friskluftintag då lukt kan sprida sig till grannar. För förvaring av gasol i bostaden eller på balkong gäller särskilda regler som måste följas – se flik Brandskydd.

Infravärme får inte monteras på yttre fasad eller ovan balkong när det gäller lägenhetens balkong utan kräver styrelsens godkännande

Tänk även på att innergården är väldigt lyhörd. En varm sommarkväll/-natt kan det finnas många som har sitt sovrumsfönster öppet. Om någon för högljudda samtal eller spelar musik ute på balkongen kommer de kanske att störas av detta. Skulle du själv bli störd skall du i första hand prata med den eller de som stör.

Förändringar i lägenheten

Bostadsrättshavare får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd: Ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, vatten och ventilation eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Vidare gäller att man inte får bygga om i lägenheten så att befintlig ventilationslösning förändras. Ett ventilationsdon i taket får ej byggas in i nytt rum för då finns risk att lägenheten inte uppfyller myndighetskrav för ventilation.

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.
Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Informera om detta genom att sätta upp lappar väl synligt. Arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar förvaras i cykelförrådet i källaren.och barnvagnar förvaras i entréplanets barnvagnsförråd pga brandsäkerheten.

Bostadsrättstillägg

Som bostadsrättshavare ansvarar du själv för den fasta inredningen i din bostad. Det är därför nödvändigt att du kompletterar din hemförsäkring med ett särskilt bostadsrättstillägg. Bostadsrättsförsäkringen ersätter skador på det du har underhållsansvar för enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det kan exempelvis vara väggar, vitvaror, golv och badrum.

Avfallshantering

Soppåsarna med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada.

Lampor och glas kan lämnas i föreningens källsorteringsrum i avsedda kärl

Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning. Avfall får inte ställas på golvet om avsedda behållare är fulla eftersom det då inte hämtas. Behåll i sådant fall avfallet i lägenheten intill dess att en tömning av återvinningsavfall har gjorts.

Vänligen observera: Sortera alltid efter uppsatta skyltar Inga sopor eller andra föremål får ställas direkt på golv. Grovsopor, och annat som det inte finns avsedda kärl för, får du själv transportera bort till miljö- och återvinningsstation.

Tänk på att vi alla får betala för extra tömningar genom förhöjda kostnader.

Se http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/atervinningscentral/

Ohyra

Förekomst av skadedjur, som enligt hyreslagen betraktas som ohyra (t ex vägglöss, pälsänger, getingar, mott och mal) samt råttor och möss skall utan dröjsmål anmälas till föreningens styrelse. Föreningen har försäkring som täcker kostnader för invändig sanering.

Störningar

För att alla skall kunna trivas är det viktigt att inte störa omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn, som gäller i så väl i lägenheten som på gemensamma ytor, t ex gård och trapphus. Alla måste visa respekt för sina grannar och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn.

Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00. Självklart får alla spela musik, och när du bor i ett flerfamiljshus ingår det att du hör grannarna ibland – men att uppfattas som störande är någonting helt annat. Ska du ha fest är det bättre att prata med dina grannar än att sätta upp lappar. Be grannarna att höra av sig om de känner sig störda. Om de knackar på eller ringer, så sänk genast volymen.

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Fungerar inte det så kan du kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening. Då är det viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen, och även hur du blev störd. En enstaka fest behöver inte tas upp med styrelsen, men om du känner att du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med din styrelse vara ett sätt att reda ut problemet. 

Andrahandsuthyrning

Kontakta styrelsen i god tid, innan du tänker hyra ut din lägenhet, för att få information om vilka regler som gäller i vår förening. Föreningen tillåter inte korttidsuthyrning som för exempel Airbnb eller liknande. Se stadgar och hemsida under andrahandsuthyrning.

In- och utflyttning

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exempel av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Vid in- och utflyttning påtalas vikten av aktsamhet vid bärning in-och ut i våra hissar.

Vid varje nyinflyttning besöker styrelsen nya bostadsrättsinnehavare för att informera om föreningen.

Garage

Föreningen har via Skandia parkeringsgarage i källaren. Kontakta styrelsen om garageplats. Medlem som hyr garageplats ombeds alltid kontrollera att inga obehöriga går in i garaget i samband med din in-och utkörning. Du bör därför stanna bilen och invänta de automatiska stängningarna av garageportdörrarna.

Takterrass

  1. Använd sunt förnuft, och lämna terrassen i samma skick som den var när du kom. (eller bättre)
  2. Ta hand om allt skräp efter dig och torka rent eventuellt spill inkl. fimpar.
  3. Håll dig på insidan av staketet.
  4. Grillen bokas hos styrelsen och har särskilda regler. Tänk på brandfaran.
  5. Den som sist lämnar terrassen skall ta in alla dynor och lägga dem i förvaringsboxen.
  6. Den som sist lämnar terrassen skall låsa dörren !.
  7. Terrassen är bara till för medlemmar. Om du har gäster/andrahandsboende är du 100% ansvarig för dem som medlem.